Ban biên tập cho tôi hỏi. Người sở hữu nhà ở xã hội được bán cho người mua, mà người đó không đáp ứng điều kiện được mua nhà ở xã hội theo giá thị trường không? 


Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vợ có thể thay mặt chồng để bán đất được không? 
  • Nhà bán kiên cố được hiểu như thế nào?
  • Chi công tác xã hội tại ngân hàng nhà nước được quy định như thế nào?

Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có quy định:

Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

=> Như vậy, người mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán lại cho các đối tượng có nhu cầu theo cơ chế thị trường, không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở, sau thời hạn 5 năm khi bảo đảm các quy định nêu trên.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

XEM THÊM